Doradztwo w zakresie obrotu prawami własności przemysłowej oraz opracowanie projektów umów o transfer technologii z potencjalnymi kooperantami

Znając wagę właściwego zabezpieczenia interesów strony przy zawieraniu transakcji o transfer technologii oferujemy Państwu specjalistyczne doradztwo prawne w zakresie: obrotu prawami własności przemysłowej; oceny prawnej i reprezentacji klientów w negocjacjach projektów opartych o zastosowanie nowych technologii; badania due diligence ryzyk prawnych w zakresie transferu nowych technologii; opracowania projektów umów z potencjalnymi kooperantami, które umożliwią uzyskanie stronie maksymalnej korzyści przy określonych warunkach.

 

Oferujemy sporządzenie m.in.:

 • Umów licencyjnych
 • Umów sublicencyjnych
 • Umów leasingu
 • Umów franszyzy
 • Umów o dokonanie i/lub wdrożenie innowacji (zlecające prace badawcze)
 • Umów o wdrożenie innowacji/prac badawczo-rozwojowych
 • Umów o przeniesienie prawa, w tym prawa wyłącznego
 • Umów o użytkowanie/zastaw/dzierżawę
 • Umów o sprawowanie zarządu cudzą własnością przemysłową (umowa o oddanie praw własności przemysłowej w zarząd)
 • Umów o wspólności prawa
 • Umów konsorcjum, joint venture