Działanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”

Termin konkursu:

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 7 grudnia 2015 r. do 20 stycznia 2016 r. (do godz. 16.00) Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 303 mln PLN, w tym:

 • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 30 136 486 PLN;
 • dla projektów zlokalizowanych w pozostałych województwach: 272 863 514 PLN.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 4 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków


Cel działania:

Dofinansowanie kierowane będzie na projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych lub nabytych wyników prac B+R w ramach projektu. Wsparcie przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium RP, towarów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych bądź nieopatentowanej wiedzy technicznej. Wsparciem objęte będą wydatki niezbędne do wdrożenia danej technologii, przy czym nie może być udzielone na zakup środka trwałego, w którym została już wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Wdrożenie technologii ma polegać na takich działaniach, w wyniku których pomysł stanowiący nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium RP, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru oraz posiadające zdolność kredytową.

 

Proces aplikowania o premię technologiczną:

 1. Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.
 2. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wnioseko dofinansowanie projektu.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, BGK przyznaje promesę premii technologicznej,następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.
 4. BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu, a następnie wypłaca premiętechnologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

Wsparciem będą objęte projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne, przyznawanym na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z BGK przy udziale własnym minimum 25 % wydatków kwalifikowalnych projektu, który zostanie częściowo spłacony w formie dotacji – „premii technologicznej”. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją. Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji Programu tj. poza dzień 31.12.2023 r.W ramach konkursu można złożyć nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie.

 

Wsparcie nie może być udzielone w przypadku gdy projekt dotyczy:

 • pomocy wspierającej działalność w sektorze hutnictwa żelaza i stali, węglowym, budownictwa okrętowego, włókien syntetycznych, transportu i związanej z nim infrastruktury, wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury;
 • pomocy w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz rolnictwa rozumianym jako produkcja pierwotna, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, o których mowa w Załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu UE tj. inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych;
 • pomocy przyznawanej w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych;
 • pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla;
 • pomocy w sektorze leśnictwa i transportu oraz portom lotniczym;
 • likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych; inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
 • wytwarzania,przetwórstwaiwprowadzaniadoobrotutytoniuiwyrobówtytoniowych;
 • pomocy dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub w okresierestrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej;
 • pomocy dla podmiotów figurujących w Rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymaniaśrodków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 • pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
 • pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarówsprowadzanych z zagranicy.

 

Poziom i wysokość dofinansowania:

 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln EUR
 • Maksymalna wartość dofinansowania (wysokość premii technologicznej) wynosi 6 mln PLN

 

Intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne (udział premii technologicznej w odniesieniu dowartości kosztów kwalifikowalnych) zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP Wnioskodawcy.

 

Rodzaje wydatków podlegających dofinansowaniu:

 1. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektu mogą być wydatki kwalifikowalne, tj. wydatki inwestycyjne na realizację inwestycji technologicznej oraz wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii.
 2. zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego) oraz koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesione do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej – do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych;
 3. zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;
 4. zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;
 5. zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części;
 6. zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanejwiedzy technicznej;
 7. wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projektytechniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Kryteria oceny merytorycznej – Panel ekspertów (ocena punktowa):

1) Zgodność technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu oraz przedmiotu projektu z wymogami dla działania (0 lub 1 pkt, min 1 pkt):

A. Planowana do wdrożenia technologia ma postać określoną w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy:

 • prawa własności przemysłowej,
 • wyników prac rozwojowych,
 • wyników badań przemysłowych,
 • nieopatentowanej wiedzy technicznej.

B. Przedmiotem projektu jest realizacja inwestycji technologicznej określonej w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawytj. inwestycji polegającej na:

 • zakupie nowej technologii i jej wdrożeniu, lub
 • wdrożeniu własnej nowej technologii.

C. Przedmiot projektu jest zgodny z art. 3 ust. 4 ustawy, który stanowi, że kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej. Ocena ma potwierdzić, że przedmiotem inwestycji jest wdrożenie technologii, a nie wyłącznie nabycie środków trwałych, w których technologia ta została już wdrożona, zaś Wnioskodawca jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności nabywanych środków trwałych.

 

2) Nowość i potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu (towaru, procesu, usługi)(0 – 8 pkt, min 1 pkt w podkryterium A)

Podkryteria:

A. Nowość końcowego rezultatu projektu tj. towaru, procesu, usługi, będącego wynikiem wdrożenianowej technologii – planowany do wytwarzania w wyniku realizacji projektu towar/proces/usługa jest nowy lub znacząco ulepszony w odniesieniu do dotychczas wytwarzanych w RP i jest wynikiem wdrożenia przedstawionej w projekcie technologii (0 lub 1 pkt, min 1 pkt)

B. Poziom innowacyjności towaru/procesu/usługi – ocenie podlega czy rezultat projektu ma charakter innowacji przełomowej, która odnosi się do skutków innowacji a nie do aspektu nowości; planowany do wytwarzania towar/proces/usługa może być określony jako produkt przełomowy z punktu widzenia danej branży (np. posiadający potencjał wpływający na dalszy jej rozwój; zawierający nowe korzystne rozwiązania, które nie były wcześniej dostępne w rozwiązaniach alternatywnych) (0 lub 2 pkt)

C. Potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu tj. towaru/procesu/usługi, będących wynikiem wdrożenia nowej technologii (0 – 5 pkt):

 • Czy zaproponowany rezultat projektu odpowiada na zidentyfikowane zapotrzebowanie rynkowe?
 • Czy zaproponowany rezultat projektu nie stanowi powielenia już istniejących rozwiązań?
 • Czy potencjalny obszar oddziaływania rezultatu projektu ma zasięg międzynarodowy(tj. czy przedstawiono realne szanse zaistnienia rezultatu na rynku międzynarodowym)?

3) Wydatki przeznaczone na realizację projektu zostały określone zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowalnych oraz są niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej i są powiązane funkcjonalnie (0 lub 1 pkt, min 1 pkt):

 • Czy wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu wpisują się w katalog wydatków kwalifikowalnych określony w art. 10 ust. 5-6 ustawy oraz są zgodne z wymogami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO IR.
 • Czy wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu są niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy oraz czy zgodnie z art. 10 ust. 7 ww. ustawy nabywane środki trwałe są ze sobą powiązane funkcjonalnie i służą do realizacji inwestycji technologicznej.
 • Jeśli do wydatków niekwalifikowalnych zostaną przesunięte wydatki o wartości przekraczającej 25 %, kryterium uznaje się za niespełnione.

4) Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013 – należy wykazać i uzasadnić spełnienie co najmniej jednego z poniższych aspektów, o ile nie zostanie stwierdzony negatywny wpływ projektu na środowisko (0 lub 1 pkt, min 1 pkt):

 • Powstanie produkt oznaczający się wydłużonym cyklem życia poprzez jego opłacalną naprawę lub możliwość wielokrotnego użycia.
 • Powstanie produkt, który po zakończeniu cyklu życia będzie mógł być częściowo przetworzony.
 • Zostanie zredukowana ilość odpadów lub część odpadów powstających podczas produkcji będziemogła być przetworzona.
 • Ograniczone zostanie zużycie energii i/lub surowców wykorzystywanych w procesie produkcyjnym.
 • Powstanie produkt/usługa, którego funkcja będzie miała bezpośredni pozytywny związek z ochronąśrodowiska (np. ograniczenia zużycia energii elektrycznej/wody, ograniczenia emisji gazówcieplarnianych, ograniczenia zużycia substancji szkodliwych dla środowiska).
 • Projekt odznacza się wysoką środowiskową wartością dodaną, rozumianą jako ograniczenie obciążenia środowiska lub pozytywne oddziaływanie na nie, w tym: usuwanie, zapobieganie, łagodzenie, zanieczyszczeń uwolnionych do środowiska, naprawę szkód ekologicznych lubkorzystanie z zasobów naturalnych w bardziej efektywny i zrównoważony sposób.
 • Wnioskodawca przedstawił dodatkowe aspekty prośrodowiskowe projektu, nieujęte wyżej(minimum 2 takie aspekty).

5) Wsparcie wdrożenia innowacji technologicznych w ramach Krajowego Programu OperacyjnegoWskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu (0 lub 1 pkt, min 1 pkt):

 • Ocenie podlega, czy cele realizacji projektu są wyrażone poprzez zadeklarowane i uzasadnione we wniosku wskaźniki produktu i rezultatu.
 • Wskaźniki muszą być tak skonstruowane, aby na podstawie danych można było obiektywnie określić ich poziom bazowy oraz poziom docelowy.
 • Wnioskodawca podając wskaźniki musi wskazać, na podstawie jakich danych, wg jakiej formuły i przy jakich założeniach je skonstruował.
 • Wskaźniki muszą odzwierciedlać specyfikę projektu i jego rezultaty. Założone wartości wskaźników muszą być realne i adekwatne do założeń projektu.

6) Innowacyjność technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu (0, 2 lub 4 pkt):

 • Technologia wprowadza nowe korzystne rozwiązania, które nie były wcześniej dostępnew rozwiązaniach alternatywnych (4 pkt)
 • Technologia stanowi rozwinięcie znanych technologii – wprowadza udoskonalenia wybranychcharakterystyk znanych wcześniej rozwiązań, np. szybkości, wydajności (2 pkt)

 

7) Przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje i/lub dotyczące branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie wiedzochłonnych usług, zgodnie z klasyfikacją Eurostat (0 – 3 pkt):

 • Weryfikacja czy przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) (0 lub 2 pkt)
 • Weryfikacja czy technologia dotyczy branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie wiedzochłonnych usług zgodnie z klasyfikacją Eurostat (0 lub 1 pkt)

 

8) Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego (0 lub 1 pkt):

 • Ocenie podlega, czy na moment złożenia wniosku Wnioskodawca jest członkiem od co najmniej6 miesięcy klastra, który otrzymał status Krajowego Klastra Kluczowego

Rekomendowane do wsparcia będą projekty, które uzyskają co najmniej 5 na maksymalnie 20 możliwych punktów do zdobycia podczas oceny.

 

Zakres usługi:

 1. Kompleksowe przygotowanie aplikacyjnej dokumentacji projektowej (sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami)
 2. Zaplanowanie projektu pod kątem oceny merytorycznej
 3. Pomoc w skompletowaniu załączników
 4. Konsultacje indywidualne
 5. Rozliczenie projektu – opcjonalnie