Minimum Viable Product – budowa prototypu w wersji alpha dla rozwiązań IT

Czym jest MVP (Minimal Viable Product) tworzony dla określonej usługi informatycznej?

 

W czasie realizacji projektów IT istotne jest, aby nie skupiać się na tworzeniu użytecznych produktów lecz na zaspokojeniu realnych potrzeb użytkowników. Osiągnięcie tego celu możliwe jest dzięki przygotowaniu Minimal Viable Product, czyli podstawowej wersji e-produktu, która spełnia jedynie kluczowe funkcjonalności. Proces ten rozbić można na dwa etapy. W pierwszym z nich określa się, które funkcjonalności należy wdrożyć, natomiast w drugim powstaje gotowy produkt wraz z dokumentacją. Przygotowanie MVP ułatwia natychmiastowe zweryfikowanie założeń postawionych w projekcie oraz skoncentrowanie się na tworzeniu kluczowych funkcjonalności dla określonego użytkownika produktu w jak najkrótszym czasie i jak najniższym kosztem. W trakcie tworzenia MVP zbierany jest feedback od potencjalnych użytkowników, dzięki któremu możliwe jest zoptymalizowanie procesów produkcyjnych, jak również umiejscowienie produktu na istniejących rynkach.

 

Oferowany zakres usługi:

 • Research – zebranie od zleceniodawcy informacji na temat: realizowanego projektu i stanu zaawansowania prac, wykonanych analiz i badań rynku oraz użyteczności wykonanych do tej pory dla kluczowych funkcjonalności jakie posiada lub powinien posiadać produkt MVP.
 • Budowa MVP – stworzenie produktu w wersji alpha, który zawiera tylko te funkcjonalności, które są konieczne do rozwiązania zdefiniowanych problemów. Tworzenie MVP odbywa się poprzez iterację procesów weryfikujących spełnienie przez docelowy produkt stawianych założeń (MVP Proof of Concept) i optymalizacji funkcjonalności dla danego rozwiązania, w efekcie obsługiwanych bez istotnych błędów. Dodanie każdej kolejnej funkcjonalności prezentowane jest zleceniodawcy, aby uniknąć nieporozumień możliwie najwcześniej.
 • Dokumentacja – przygotowanie zarówno dokumentacji technicznej, opisującej produkt wraz z jego funkcjonalnościami w sposób umożliwiający łatwe użytkowanie i rozwiązywanie pojawiających się problemów, jak i dokumentacji opisującej przebieg realizacji projektu, obejmującej oczekiwania jakościowe klienta, ich ewolucję w czasie, analizę wszystkich rozważanych funkcjonalności oraz rekomendacje przyszłych rozwiązań jakie należałoby zastosować w celach rozwojowych.

 

Metodologia:

 

Tworzenie produktu MVP jest złożonym, wieloelementowym procesem realizowanym w sprintach, w trakcie których na bieżąco utrzymywana jest komunikacja ze zleceniodawcą. Pojęcie sprintu wywodzi się z metodyki zarządzania projektami scrum i oznacza realizację celu w etapach trwających od tygodnia do miesiąca. Każdy etap zakończony jest wdrożeniem zmiany zauważalnej dla użytkownika - w tym przypadku dodaniem kluczowej funkcjonalności. Ilość sprintów zależy od konkretnej usługi i jest proporcjonalna do ilości oraz złożoności funkcjonalności.

 

Proces tworzenia MVP składa się z następujących etapów:

 • Analiza potrzeb - poznanie założeń i specyfikacji projektu, rekonesans środowiska pracy użytkownika
 • Projektowanie - działanie dążące do uzyskania skuteczności, szybkości i łatwości korzystania z e-produktu
 • Programowanie - wytworzenie funkcjonalnego e-produktu
 • Testy integracyjne - weryfikacja w realnym środowisku sprawności i użyteczności wdrażanych funkcjonalności
 • Wdrożenie - wprowadzenie funkcjonalności do użycia w sposób umożliwiający skalowanie i dynamiczny rozwój
 • Rozwój - wsparcie i rozszerzenie funkcjonalności
 • Audyt - zbieranie informacji w czasie działania aplikacji, dalsze doskonalenie i reagowanie zanim powstaną ewentualne problemy

 

Możliwości zespołu:

 • W zakresie software: tworzenie oprogramowania w językach Java oraz PHP, opcjonalnie inne technologie
 • W zakresie hardware: integracja ze smartfonami, sieciami czujników, drukarkami etykiet, terminalami mobilnymi itp.
 • Inne kwestie techniczne: ulokowanie treści, w zależności od potrzeb klienta, na serwerach Ardeo lub zewnętrznych; zarządzanie bazami danych Oracle (posiadane certyfikaty: Oracle Certified Architect oraz Oracle SQL Expert)
 • Zarządzanie projektami: zgodne z metodyką Prince2 (posiadane certyfikaty: Prince2 Foundation)

 

Przykładowe zastosowanie:

 • Weryfikacja w szybki sposób czy oferowane funkcjonalności są faktycznie użyteczne oraz natychmiastowa reakcja i wprowadzenie zmian do projektu
 • Zabezpieczenie przed angażowaniem zasobów ludzkich w realizację projektów nieefektywnych, skazanych na niepowodzenie oraz w ostatecznym rozrachunku zbyt kapitałochłonnych
 • Przygotowanie e-produktu do prezentacji potencjalnym inwestorom, interesariuszom itp.

 

Korzyści z zakupu usługi:

 • Szybkie wytworzenie pierwszej wersji e-produktu
 • Wprowadzenie e-produktu na rynek przy minimum funkcjonalności, niższych kosztach, a maksimum użyteczności dla potencjalnych klientów
 • Zoptymalizowanie pod kontem funkcjonalności i umiejscowienie e-produktu na istniejących rynkach
 • Otrzymanie pełniej dokumentacji dotyczącej zasadności wprowadzanych funkcjonalności oraz rekomendacje wprowadzenia dalszych rozwiązań