Ocena potencjału komercjalizacji technologii

Czym jest Ocena Potencjału Komercjalizacji Technologii?

 

Ocena potencjału komercjalizacji technologii - Analiza, która za pomocą sprawdzonych praktyk bada komercyjny potencjał technologii, która planowo ma zostać wdrożona na rynek. Otrzymane wyniki zmniejszają prawdopodobieństwo podjęcia nietrafionej decyzji inwestycyjnej poprzez ukazanie zagrożeń wynikających z najsłabszych stron samego projektu, konkurencji, światowych trendów czy rynku. Analiza przedstawia również wszystkie mocne strony i możliwości rozwoju projektu, pomagając tym samym oszacować jego potencjał.

 

Oferowany zakres usługi:

 • Technologia – określenie unikalnych cech technologii oraz praw własności intelektualnej projektu
 • Produkt – ocena gotowości technologicznej produktu do wdrożenia, analiza jakości produktu, wykaz alternatywnych produktów istniejących na rynku, określenie spójności technologii ze strategią inwestycyjną podmiotu wdrażającego, analiza procesu serwisowania, dystrybucji oraz cyklu życia produktu
 • Zasoby ludzkie – stworzenie modelu zarządzania produktem, opis optymalnego doświadczenia biznesowego zespołu i niezbędnych zasobów kadrowych
 • Analiza rynku – analiza jego wartości i potencjału, trendów rynkowych
 • Finanse – wykaz dotychczas poniesionych i planowanych kosztów, optymalizacja ceny produktu, spodziewana wielkość sprzedaży i zysku
 • Analiza konkurencji przy wykorzystaniu metody 5 sił Portera – określenie konkurencyjnej przewagi produktu/usługi, identyfikacja barier oraz ocena łatwości wejścia na rynek
 • Klienci – analiza profilu klienta i jego potrzeb w kontekście wdrażanej technologii
 • Ryzyko – ocena ryzyka i rekomendowane sposoby jego minimalizacji
 • Analiza silnych i słabych stron komercjalizacji technologii

 

Metodologia:


Do opracowania analizy wykorzystywane są sprawdzone metody zweryfikowane podczas transferu technologii na rynku amerykańskim i zachodnioeuropejskim, m.in.: metodyka wskaźnika gotowości technologicznej TRL oraz definicja natężenia konkurencyjności rynkowej Metodą Analizy Pięciu sił Portera.

 

Przykładowe zastosowanie:

 • Kompleksowa analiza potencjału wdrożeniowego technologii na wczesnym etapie
 • Gotowy, syntetyczny dokument dla potencjalnych partnerów biznesowych
 • Niezależna ekspertyza stanowiąca podstawę (pomoc) w przewidywaniu powodzenia wdrożenia produktu na rynek

 

Korzyści z zakupu usługi:

 • Zamawiający otrzymuje analizę potencjału rynkowego technologii w postaci dokumentu gotowego do prezentacji osobom trzecim
 • Uporządkowanie wiedzy dotyczącej rozwijanej technologii