SPORZĄDZENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH DZIAŁANIA 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. NABÓR WNIOSKÓW W TERMINIE OD 4 KWIETNIA DO 29 LIPCA 2016 ROKU – ETAPY W DANYM MIESIĄCU KALENDARZOWYM

Sporządzenie wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020

 

Termin konkursu:

Nabór wniosków w terminie od 4 kwietnia do 29 lipca 2016 r., podzielony będzie na etapy obejmujące nabory wniosków w danym miesiącu kalendarzowym.

 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 750 mln PLN w tym: 

 • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 76 mln PLN; 
 • dla projektów zlokalizowanych w pozostałych województwach: 674 mln PLN.

Cel działania:

Celem działania jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac badawczo-rozwojowych w prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy.

 

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako: 

 • wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu; 
 • udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę; 
 • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).
Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji Programu, tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r.
 

Ze wsparcia w ramach konkursu wyłączone są projekty: 

 • inwestycje na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE; 
 • przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa; 
 • inwestycje w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko; 
 • działania bezpośrednio związane z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej; 
 • przedsięwzięcia, które mogą mieć znacząco negatywny wpływ na środowisko lub klimat.

Poziom i wysokość wsparcia:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dofinansowanego projektu wynosi 2 mln PLN.

 

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt poniższych pułapów t.j.: 

 • 20 mln EUR – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub 
 • 15 mln EUR – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln EUR.

 

Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć: 

dla mikro i małego przedsiębiorcy:

- 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz

- 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych. 

dla średniego przedsiębiorcy:

- 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz

- 35% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych.

 

Dodatkowo w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

dla mikro i małego przedsiębiorcy:

- 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz

- 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych;

dla średniego przedsiębiorcy:

- 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz

- 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych. Realizację części prac w projekcie można powierzyć podwykonawcy, przy czym wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

 

Zakres usługi:

 1. Kompleksowe przygotowanie aplikacyjnej dokumentacji projektowej (sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami)
 2. Zaplanowanie projektu pod kątem oceny merytorycznej
 3. Pomoc w skompletowaniu załączników
 4. Konsultacje indywidualne
 5. Rozliczenie projektu - opcjonalnie