Wycena technologii – aspekty praktyczne

25-26/06/2015 | WARSZAWA
PROGRAM

Dzień pierwszy


I.  Kluczowe definicje i pojęcia

 1. Precyzja w definiowaniu przedmiotu wyceny: technologia, wynalazek a odkrycie naukowe, know-how, wyniki prac badawczych i rozwojowych, patent, wzór przemysłowy, oprogramowanie komputerów, zgłoszenie patentowe, prawa licencyjne, dokumentacja techniczna itp.
 2. Ochrona prawna (prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)
 3. Standardy wartości (rynkowa, godziwa, inwestycyjna, użytkowa itp.) i podstawy teoretyczne dla ich ustalania

II.  Metodyka wyceny

 1. Definiowanie projektu w obszarze wyceny (cel, standard, metoda, źródła informacji, zasady)
 2. Identyfikacja pól eksploatacji, warunków informacyjnych procesu wyceny oraz dobór metody wyceny
 3. Charakterystyka metod wyceny stosowanych w podejściu: rynkowym, dochodowym i kosztowym (w tym prawidłowe zasady realizacji: analizy porównawczej, benchmarkingu i alokacji zysku/cash flow)

III.  Szczegółowe omówienie kluczowych metod wyceny

 1. RNPV (R&D na wczesnym etapie rozwoju i komercjalizacji)
 2. MEEM, Profit Split, Relief from Royalties
 3. Nowoczesne narzędzia analityczne oraz praktyczne zasady korzystania i serwisy internetowe: ktMINE.com, royaltysource.com, infinancials.com i inne

Dzień drugi


I.  Wycena R&D, dokumentacji technicznej oraz know-how

 1. Specyfika wyceny wyników prac badawczo-rozwojowych, dokumentacji technicznej
  i know-how
 2. Metody wyceny i źródła informacji
 3. Analiza przypadku

II.  Wycena patentu/zgłoszenia patentowego

 1. Specyfika wyceny (patent, portfel patentów, zgłoszenia)
 2. Metody wyceny i źródła informacji
 3. Analiza przypadku

III.  Specyficzne problemy wyceny

 1. Aport, M&A, portfel patentów, synergie/goodwill
 2. Dokumentacja cen transferowych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi
 3. Analiza przypadku

 

     
Pobierz program   Pobierz kartę zgłoszeniową
PROWADZĄCY

Andrzej Podszywałow - Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego WNE w dziedzinie Cybernetyka ekonomiczna i informatyka oraz MBA w dziedzinie zarządzania. Biegły Sądu Okręgowego w Warszawie (od 1999 roku, IV kadencja do 2017 roku) w zakresie: wyceny wartości niematerialnych (znaki towarowe, patenty, know- how), wyceny instrumentów kapitałowych i finansowych (akcje, udziały, opcje) oraz analizy ryzyka w zarządzaniu. Arbiter Komisji Prawa Autorskiego (od 2011 roku, obecnie VII kadencja do 2017 roku). Członek Specjalistycznego Zespołu ds. oceny wniosków w programach: Kreator innowacyjności i Patent Plus w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (od 2010 roku do 2014 roku). Członek Rady Programowej oraz współzałożyciel Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych (od 2012 roku). Ekspert w dziedzinie wyceny dóbr niematerialnych.

 

  

     
Pobierz program   Pobierz kartę zgłoszeniową
INFORMACJE

Cel szkolenia:


Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy i kształtowanie umiejętności uczestników w obszarze wyceny technologii, w tym m.in.: definiowanie projektu w obszarze wyceny, identyfikacja warunków informacyjnych procesu wyceny oraz dobór metody wyceny.


Metodyka szkolenia:


Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Zdobyta wiedza zostanie utrwalona poprzez rozwiązywanie specjalnie przygotowanych przez Eksperta przykładów i ćwiczeń. Wykorzystywane metody szkoleniowe to: wykłady, prezentacje, ćwiczenie indywidualne i grupowe, studium przypadku (case study), pytania i odpowiedzi.

 

Informacje organizacyjne:

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

 • 2 900 PLN + 23% VAT (2 dni szkoleniowe)
 • 1 700 PLN + 23% VAT (1 dzień szkoleniowy)
 • 5% zniżki przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób
 • 10% zniżki przy zgłoszeniu do 11 czerwca

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.


Zajęcia odbywają się w godzinach: 9:00 – 16:00


Miejsce: centrum Warszawy


Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wysłania karty zgłoszeniowej. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 18 czerwca 2015 roku poprzez odesłanie Karty zgłoszeniowej pocztą elektroniczną na adres: m.szudejko@btprogress.com lub faksem: +48 22 100 53 88.

 

  

     
Pobierz program   Pobierz kartę zgłoszeniową