Ocena ekonomiczna i finansowa projektów innowacyjnych/ technologicznych

ZAPYTAJ O SZKOLENIE | TEL.: +48 22 302 20 07
PROGRAM

Dzień pierwszy: Ocena ekonomiczna projektów innowacyjnych/ technologicznych

 

I. Wprowadzenie

 1. Przedstawienie uczestników
 2. Identyfikacja technologii uczestników do prac grupowych w dalszej części szkolenia

II. Sposoby i procesy oceny ekonomicznej projektów innowacyjnych/technologicznych

 1. Proces komercjalizacji:
 • Etapy procesu komercjalizacji
 • Rodzaje ocen i miejsce oceny ekonomicznej na poszczególnych etapach procesu komercjalizacji
 • Kryteria oceny ekonomicznej projektów innowacyjnych/technologicznych

     2.  Proces oceny ekonomicznej:

 • Elementy i etapy procesu
 • Uczestnicy procesu

     3.  Metodyka oceny ekonomicznej projektów innowacyjnych/ technologicznych:

 • Streszczenie i opis projektu
 • Potencjalne korzyści
 • Rynki docelowe/zastosowania
 • Konkurenci i konkurencyjne technologie
 • Bariery wejścia na rynek
 • Faza rozwoju
 • Status ochrony

III. Proces komercjalizacji i strategie komercjalizacji a ocena ekonomiczna

 

     1.  Strategie komercjalizacji:

 • Sprzedaż praw własności
 • Licencjonowanie
 •  Samodzielne wdrożenie/Spin-off/Spin-out

     2.  Korzyści oraz ryzyka wyboru poszczególnych strategii komercjalizacji

     3.  Kryteria wyboru strategii komercjalizacji w zależności od wyników oceny ekonomicznej                      projektu

     4.  Wybór strategii komercjalizacji dla przykładowych projektów – studium przypadku

 

IV. Ocena ekonomiczna projektów innowacyjnych/technologicznych – ćwiczenia praktyczne, praca grupowa/praca indywidualna

 1. Analiza projektów uczestników/studiów przypadków
 2. Ocena ekonomiczna analizowanych projektów w oparciu o omówione kryteria
 3. Przygotowanie prezentacji wyników oceny ekonomicznej

V. Wnioski z oceny ekonomicznej projektów innowacyjnych/ technologicznych. Wpływ oceny na proces i/lub strategię komercjalizacji – warsztaty/dyskusja grupowa

 1. Prezentacja wyników pracy z poprzedniego bloku tematycznego
 2. Komentarz/ocena przygotowanych ocen przez prowadzącego
 3. Dyskusja na temat przygotowanych prezentacji
 4. Wpływ wyników oceny na proces i/lub strategię komercjalizacji – praktyczne porady

Dzień drugi: Ocena finansowa projektów innowacyjnych/ technologicznych

 

I. Projekt innowacyjny jako przedsięwzięcie finansowe - elementy wykładu, ćwiczenia i zadania wprowadzające, dyskusja

 1. Zmiany wartości pieniądza w czasie
 2. Przyszła i obecna wartość pieniądza
 3. Cena pieniądza, stopa procentowa i stopa dyskontowa
 4. Okres realizacji projektu 
 5. Okres nakładów inwestycyjnych
 6. Ocena przepływów pieniężnych (wpływów, wydatków i przepływów pieniężnych netto)
 7. Koszt kapitału w projektach innowacyjnych

II. Metody oceny finansowej projektu – ćwiczenia przy komputerach, budowa arkusza kalkulacyjnego umożliwiającego kompleksową ocenę projektu

 1. Metody proste:
 • Okres zwrotu
 • ROI
 • Metody dyskontowe

     2.  Metody dyskontowe:

 • Zdyskontowany okres zwrotu
 • NPV
 • IRR
 • PI

III. Wycena projektu innowacyjnego/technologicznego - ćwiczenia przy komputerach, rozbudowa arkusza kalkulacyjnego o element wyceny projektu 

 1. Metody i sposoby wyceny projektu
 2. Wykorzystanie metod dochodowych w praktyce gospodarczej
 3. Szacowanie przyszłych przepływów pieniądza
 4. Okres analiz szczegółowych i tzw. wartość rezydualna w praktyce

IV. Ocena opłacalności realizacji projektu – próg rentowności w projekcie – elementy wykładu, ćwiczenia, dyskusja

 1. Założenia dla analizy progu rentowności i ich spełnienie w praktyce
 2. Ograniczenia formalne i praktyczne w analizie progu rentowności
 3. Jednoasortymentowy próg rentowności
 4. Wieloasortymentowy próg rentowności

V. Źródła finansowania projektu – elementy wykładu, dyskusja

 1. Kapitały własne:
 • Finansowanie wewnętrzne
 • Finansowanie zewnętrzne: 

               - Emisja instrumentów udziałowych

               - Fundusze Venture Capital

               - Angel Financing

 • Koszt i ryzyko w wykorzystaniu kapitałów własnych

     2.  Kapitały obce:

 • Kredyt
 • Pożyczka
 • Emisja instrumentów dłużnych
 • Koszty i ryzyko w wykorzystaniu kapitałów obcych

 

     
Pobierz program   Pobierz kartę zgłoszeniową
PROWADZĄCY

Prowadzący dzień pierwszy:

 

Dr T. Bartosz Kalinowski - Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Zarządzania UŁ specjalizujący się w tematyce zarządzania innowacjami. Współpracownik Centrum Transferu Technologii UŁ. Ekspert w zakresie komercjalizacji i oceny potencjału ekonomicznego technologii. Doświadczony trener realizujący zajęcia na studiach podyplomowych oraz szkolenia o tematyce związanej z komercjalizacją nowych technologii i metodyką oceny potencjału rynkowego Quicklook™. Licencjonowany trener IC2 Institute i University of Texas w zakresie „Komercjalizacja technologii i innowatorskich rozwiązań”. Uczestnik projektów naukowo – badawczych oraz przedsięwzięć z zakresu oceny potencjału rynkowego i komercjalizacji. Menedżer projektów szkoleniowo–doradczych z zakresu komercjalizacji dla przedsiębiorstw, jednostek otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych. Kierownik Centrum Jakości Badań Naukowych KnowBase i pełnomocnik Dziekana WZ ds. Jakości Badań Naukowych. Autor i współautor publikacji z zakresu innowacji i komercjalizacji.

 

Prowadzący dzień drugi:

 

Dr Tomasz Uryszek - Doktor nauk ekonomicznych, zastępca dyrektora Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego, adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Członek Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. W 2008 roku pełnił funkcję wicedyrektora Centrum Transferu Technologii UŁ oraz kierownika projektu „Manager innowacyjności” realizowanego w ramach Centrum Transferu Technologii UŁ. Odbył staże naukowe w University of Texas at Austin (USA), UniFMU w Sao Paulo (Brazylia) oraz Uniwersytecie Justusa-Liebiga w Giessen (Niemcy). Licencjonowany trener IC2 Institute i University of Texas. Pełni funkcję eksperta oceniającego projekty innowacyjne zgłaszane do realizacji w ramach Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczony wykładowca i trener, prowadzi zajęcia dydaktyczne, kursy i szkolenia z zakresu analizy finansowej, zarządzania finansami, oceny zdolności kredytowej, oceny i wyceny projektów innowacyjnych (w tym także z użyciem metody Quicklook™), a także finansów publicznych i rynków finansowych – zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości.

 

     
Pobierz program   Pobierz kartę zgłoszeniową
INFORMACJE

Cel szkolenia:

 

Rozwój wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów oceny ekonomicznej i finansowej projektów innowacyjnych/technologicznych.

 

Metodyka szkolenia:

 

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej z wykorzystaniem komputerów. Zdobyta wiedza zostanie utrwalona poprzez rozwiązywanie dedykowanych przykładów i ćwiczeń z zakresu oceny ekonomicznej i finansowej.


Zachęcamy, aby uczestnicy szkolenia pracowali na własnych projektach innowacyjnych/technologicznych.


Uczestnicy zbudują w arkuszu kalkulacyjnym gotowy schemat oceny finansowej projektu innowacyjnego/technologicznego, jego wyceny oraz badania opłacalności tego projektu.

 

Aby dokonać oceny ekonomicznej własnego projektu potrzebna jest ogólna wiedza o danym projekcie, natomiast w przypadku oceny finansowej uczestnicy powinni wiedzieć (wstępnie/w przybliżeniu):

 • Jak wysokie będą nakłady inwestycyjne na projekt?
 • W jaki sposób (wstępnie) zamierzają go finansować (z jakich źródeł)?
 • Jaki będzie (w przybliżeniu) horyzont czasowy trwania inwestycji (nie tylko okres nakładów, ale także okres realizacji/funkcjonowania projektu)?
 • Z jakiego tytułu generowane będą wpływy w projekcie (i w jakiej wysokości, np. w ujęciu rocznym lub miesięcznym)?
 • Jakie będą wydatki związane z realizacją projektu (w poszczególnych okresach)?

Wykorzystywane metody szkoleniowe to: wykłady, prezentacje, ćwiczenie indywidualne i grupowe, studium przypadku (case study), pytania i odpowiedzi. Ponadto część dotycząca oceny finansowej obejmować będzie m.in. pracę na komputerach z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, demonstrującego wpływ poszczególnych elementów projektu innowacyjnego/technologicznego na całokształt oceny finansowej. Dotyczy to przede wszystkim analizy wrażliwości otrzymanych wyników na zmiany w założeniach dotyczących wysokości kosztu kapitału, okresu realizacji projektu, wartości strumieni wpływów i wydatków oraz sytuacji na rynku.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 

W zakresie oceny ekonomicznej:

 • Znajomość sposobów oraz procesów oceny ekonomicznej projektów innowacyjnych/technologicznych
 • Umiejętność wykorzystania wyników oceny ekonomicznej w procesie komercjalizacji projektów innowacyjnych/technologicznych
 • Umiejętność doboru strategii komercjalizacji w zależności od wyników oceny ekonomicznej
 • Wykonanie oceny ekonomicznej technologii
 • Umiejętność prezentacji wyników oceny ekonomicznej np. dla interesariuszy, potencjalnych inwestorów, etc.

W zakresie oceny finansowej:

 • Poznanie i praktyczne wykorzystanie metod oceny projektów inwestycyjnych
 • Opanowanie zasad i metod wyceny projektów
 • Umiejętność oszacowania kosztu kapitału związanego z realizacją projektu innowacyjnego/technologicznego
 • Poznanie praktycznych metod szacowania strumieni środków pieniężnych
 • Umiejętność doboru rodzajów źródeł finansowania projektów, poznanie ich wad i zalet
 • Wykonanie oceny finansowej technologii
 • Umiejętność prawidłowego podziału zadań w przygotowaniu i realizacji projektu inwestycyjnego oraz prawidłowej prezentacji i interpretacji otrzymanych wyników i danych finansowych

Informacje organizacyjne:


Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

 • 1 700 PLN + 23% VAT (2 dni szkoleniowe)
 • 900 PLN + 23% VAT (1 dzień szkoleniowy)
 • 5% zniżki przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.

 

Informacja dodatkowa: prosimy uczestników o zabranie własnych komputerów, wymagany arkusz kalkulacyjny np. Excel.

 

Zajęcia odbywają się w godzinach: 9:00 – 16:30

 

Miejsce: centrum Warszawy

 

Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wysłania karty zgłoszeniowej. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 29 maja 2014 roku poprzez odesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: m.szudejko@btprogress.com lub faksem: +48 22 100 53 88.

 

     
Pobierz program   Pobierz kartę zgłoszeniową