Ochrona własności przemysłowej jako niezbędny element skutecznej komercjalizacji - zasady, procedury i związane z tym koszty

ZAPYTAJ O SZKOLENIE | TEL.: +48 22 302 20 07
PROGRAM

Dzień pierwszy: Podstawy ochrony własności przemysłowej – zasady, procedury i związane z tym koszty

 

I Ochrona wynalazków

 

1. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej

2. Omówienie zasad ochrony wynalazków:

 • Pojęcie wynalazku „patentowalnego”
 • Patent na wynalazek
 • Procedury uzyskiwania patentu
 • Koszty ochrony patentowej
 • Komu przysługują prawa do wynalazku?

II Ochrona wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz tajemnic przedsiębiorstwa

 

1. Pojęcie wzoru użytkowego nadającego się do ochrony

2. Prawo ochronne na wzór użytkowy

3. Koszty ochrony wzorów użytkowych

4. Pojęcie wzoru przemysłowego nadającego się do ochrony

5. Prawo z rejestracji na wzór przemysłowy

6. Koszty ochrony wzorów przemysłowych

7. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa

8. Czyny nieuczciwej konkurencji w stosunku do tajemnicy przedsiębiorstwa

 

III Ochrona znaków towarowych

 

1. Pojęcie znaku towarowego nadającego się do ochrony

2. Prawo ochronne na znak towarowy

3. Koszty ochrony znaków towarowych

4. Prawo ochronne na znak towarowy a prawo autorskie

 

Dzień drugi: Praktyczne elementy zarządzania innowacjami

 

I Uproszczony algorytm współpracy twórców wynalazku z rzecznikiem patentowym – case study

 

1. Uproszczony algorytm współpracy twórców wynalazku z rzecznikiem patentowym

2. Podstawowe błędy popełniane przez twórców wynalazków

3. Elementy składowe dokumentacji patentowej

 

II Jak sprawdzić czy pomysł jest innowacyjny? Przegląd najpopularniejszych baz danych – ćwiczenie praktyczne

 

1. Cel prowadzenia badań dotychczasowego stanu techniki

2. Zalety literatury patentowej jako źródła informacji o dokonanych rozwiązaniach technicznych

3. Prezentacja wybranych baz informacji patentowej

 

III Umowny transfer technologii – podstawowe rodzaje umów

 

1. Umowy w procesie transferu technologii:

 • Umowy o dokonanie i/lub wdrożenie innowacji
 • Umowy o przeniesienie prawa, umowy o wspólności prawa
 • Umowy licencyjne i inne umowy o korzystanie z cudzego projektu wynalazczego

2. Elementy składowe przykładowej umowy licencyjnej – case study

 

     
Pobierz program   Pobierz kartę zgłoszeniową
PROWADZĄCY

Mariusz Grzesiczak – Rzecznik patentowy (od 2008 roku), z dużym doświadczeniem zawodowym, zarówno w jednostkach naukowych jak i prywatnych.Jest m.in. pełnomocnikiem:

- w procedurze polskiej przed Urzędem Patentowym RP w sprawach wszelkich przedmiotów własności przemysłowej (m.in. wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych a także znaków towarowych – nr wpisu na listę rzeczników patentowych 3217)

- w procedurze wspólnotowej przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante w sprawach ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych w całej Unii Europejskiej (nr wpisu na listę profesjonalnych pełnomocników w OHIM 44691).

 

Mariusz Grzesiczak ma również wieloletnie doświadczenie jako wykładowca z tematyki ochrony własności intelektualnej. Prowadził zajęcia m.in. w takich jednostkach jak: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Śląska Wyższa Szkoła Informatyki i Medycyny w Chorzowie oraz wielu innych jednostkach naukowych oraz przemysłowych.

 

Dodatkowo pełnione funkcje: członek Okręgowej Rady Rzeczników Patentowych Okręgu Śląskiego, członek zarządu stowarzyszenia SILGIS w Sosnowcu, członek zarządu Regionalnego Centrum Innowacji, Śląskiego Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Katowicach.

 

     
Pobierz program   Pobierz kartę zgłoszeniową
INFORMACJE

Cel szkolenia:

 

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy na temat ochrony własności przemysłowej, w tym zrozumienie specyfiki prawa własności przemysłowej i podstawowych zasad w nim obowiązujących, a także wskazanie wpływu skutecznej ochrony własności przemysłowej na proces późniejszej komercjalizacji.

 

Metodyka szkolenia:

 

Szkolenie realizowane jest w formie mieszanej wykładowo-warsztatowej przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Przewidywane jest studium przypadków, zarówno z praktyki Eksperta jak i realnych problemów z jakimi spotykają się uczestnicy szkolenia. Zdobyta wiedza zostanie utrwalona poprzez rozwiązywanie specjalnie przygotowanych przez Eksperta przykładów i ćwiczeń.

 

Wykorzystywane metody szkoleniowe to: wykłady, prezentacje, ćwiczenie indywidualne i grupowe, studium przypadku (case study), pytania i odpowiedzi.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Poznanie podstawowych pojęć z zakresu ochrony własności przemysłowej, zasad, procedur, związanych z nią kosztów oraz możliwości jej komercjalizacji
 • Zrozumienie specyfiki prawa własności przemysłowej i podstawowych zasad w nim obowiązujących
 • Zdobycie wiedzy z zakresu efektywnego zarządzania własnością przemysłową
 • Zdobycie umiejętności dotarcia do niezbędnej wiedzy na temat chronionej własności przemysłowej 

Informacje organizacyjne:

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

 • 1 700 PLN + 23% VAT
 • 5% zniżki przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat

 

Zajęcia odbywają się w godzinach: 9:00 - 16:00

 

Miejsce: centrum Poznania

 

Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wysłania karty zgłoszeniowej. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 05 maja  2014 roku poprzez odesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: m.szudejko@btprogress.com lub faksem +48 22 100 53 88.

 

     
Pobierz program   Pobierz kartę zgłoszeniową